Sukcesywna dostawa materiałów z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno – kanalizacyjnych w roku 2015 dla potrzeb MZWiK Sp. z o.o.
Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszeni przetargu
SIWZ
Specyfikacja
Oświadczenia
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Informacja o zmianie SIWZ
Informacja o zmianie SIWZ nr 2


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty