Przetarg nieograniczony pn: Kontrakt IV: Inżynier Kontraktu dla Projektu pn. Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach

Data ogłoszenia: 03-01-2017

Termin składania ofert do dnia: 11-01-2017 godz. 11.00

Kody CPV zamówienia:
71247000 - 1: Nadzór nad robotami budowlanymi
71318000 - 0: Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
71521000 - 6: Usługi nadzorowania placu budowy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsiąwziącia pn.: „Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego w Aglomeracji Kąty, poprzez budową kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Kątach”, dla nastąpujących zadań:
1) Kontrakt I: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice”. 
2) Kontrakt II: „Modernizacja i rozbudowa cząści osadowej komunalnej oczyszczalni ścieków w Kątach”

Z tekstem ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności można zapoznać sią pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ - ogłoszenie nr 1016263

Z tekstem ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych można zapoznać sią pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ - ogłoszenie nr 1269 - 2017

Regulamin zamówień obowiązujący w Spółce, na podstawie którego jest prowadzone niniejsze postąpowanie można znaleźć w aktach prawnych na stronie www.mzwik-kety.com.pl 

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA:

Odpowiedź nr 1 zamieszczono w dniu 9.01.2017 r. na stronie Zamawiającego i znajduje sią w pliku pdf poniżej oraz w ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności. 


Dokumentacja postąpowania:

Wybor najkorzystniejszej oferty - 16.01.2017
Informacja z otwarcia ofert - 11.01.2017
Odpowiedz nr 1 z dnia 9.01.2017 r.
Str. tytulowa z akceptacja SWZ - dodano 03.01.2017
Cz. I - Instrukcja dla Wykonawcow - dodano 03.01.2017
Cz. I - Zalacznik nr 1 do IDW - dodano 03.01.2017
Cz. I - Zalacznik nr 1A do IDW - dodano 03.01.2017
Cz. I - Zalacznik nr 2 do IDW - dodano 03.01.2017
Cz. I - Zalacznik nr 3 do IDW - dodano 03.01.2017
Cz. I - Zalacznik nr 4 do IDW - dodano 03.01.2017
Cz. I - Zalacznik nr 5 do IDW - dodano 03.01.2017
Cz. II - Projekt Umowy - dodano 03.01.2017
Cz. III - Opis Przedmiotu Zamowienia - dodano 03.01.2017


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty