Studium Wykonalności dla projektu pn.: Uzupełnienie niedoborów systemu wodno-ściekowego w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach, modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach oraz budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania

Przygotowanie studium wykonalności niezbądnego do opracowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w ogłoszonym naborze wniosków o dofinansowanie nr konkursu: POIiŚ.2.3/1/2015.

Kod CPV: 71241000-9

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie oferowe z formularzem
Wzor umowy
Wybor oferty


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty