Działaania informacyjne i promocyjne dla Projektu pn. Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach

Data ogłoszenia: 02-02-2017

Termin składania ofert do dnia: 10-02-2017 godz. 11.00

Kody CPV zamówienia:
79342200-5: Usługi w zakresie promocji
79952000-2: Usługi w zakresie organizacji imprez
79820000-8: Usługi związane z drukowaniem

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących działania informacyjne i promocyjne dla Projektu pn. „Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Postępowanie prowadzone w trybie otwartym w oparciu o „Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Kętach, dostępny na stronie internetowej www.mzwik-kety.com.pl w zakładce Akty prawne. Do niniejszego postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy pzp nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z tekstem ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności można zapoznać się pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ - ogłoszenie nr 1019595

 

Regulamin zamówień obowiązujący w Spółce, na podstawie którego jest prowadzone niniejsze postępowanie można znaleźć w aktach prawnych na stronie www.mzwik-kety.com.pl 

Odpowiedzi z dnia 07.02.2016 r. - dodano w dokumentacji poniżej i w Bazie konkurencyjności

ZMIANA z dnia 06.02.2016 r.

1. W części "Dodatkowe warunki" w ogłoszeniu w Bazie konkurencyjności wprowadzono zmianę kwocie wadium słownie:
było "pięć tysięcy złotych"
jest "dwa tysiące złotych 00/100"
2. Wprowadzono zmianę jak w pkt. 1 w tekście załącznika Część I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców.doc, w związku z czym zamieszcza się poprawioną wersję tego załącznika, jednocześnie uznając poprzednią za nieaktualną.
3. Dodano załącznik Część I SWZ - IDW - Wykaz usług
4. Dodano odpowiedzi na zapytania oferentów w części pn "Pytania i wyjaśnienia z dnia 06.02.2017"

 

Dokumentacja postępowania:

Wybor najkorzystniejszej oferty - 15.02.2017
Informacja z otwarcia ofert - 10.02.2017
Pytania i wyjasnienia z dnia 07.02.2017
Czesc I SWZ - IDW - Wykaz uslug
Czesc I SWZ - Instrukcja dla Wykonawcow - dodano 06.02.2017
Pytania i wyjasnienia z dnia 06.02.2017
Czesc I SWZ - IDW - Formularz oferty - dodano 02.02.2017
Czesc I SWZ - IDW - Wykaz cen - dodano 02.02.2017
Czesc I SWZ - IDW - Osw. wykluczenia - dodano 02.02.2017
Czesc I SWZ - IDW - Osw.podm. trzeciego - dodano 02.02.2017
Czesc II SWZ - Projekt Umowy - dodano 02.02.2017
Czesc III SWZ - Opis Przedmiotu Zamowienia
NIEAKTUALNA Czesc I SWZ - Instrukcja dla Wykonawcow - dodano 02.02.2017


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty