Przetarg nieograniczony: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach

 

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty

NIP: 5492346504, REGON: 120730487

Telefon siedziby: (+48 33) 845 22 78,

Faks: (+48 33) 845 22 78 wew. 10,

e-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl,

strona internetowa: www.mzwik-kety.com.pl

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2017/03/001

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym  w oparciu o § 15 i nast.  „Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty.

Postępowanie dotyczy :

Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach

SWZ zawiera wymienione poniżej materiały:

L.p.

Oznaczenie SWZ

Nazwa 

1.      

Część I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW).

2.      

Część II

Wzór umowy w sprawie zamówienia

3.      

Część III

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

 

Dokumentacja postępowania:

SWZ Część I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW).
Załącznik nr 1 do IDW - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do IDW- Oświadczenie wykonawcy
SWZ Część II: Wzór Umowy
SWZ Część III: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Pytania/Odpowiedzi
WYBÓR OFERTY


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty