Kontrakt II: „Modernizacja i rozbudowa części osadowej komunalnej oczyszczalni ścieków w Kętach”

Data ogłoszenia: 29-04-2017

Termin składania ofert do dnia: 07-06-2017 godz. 11:00 (pierwotny)

UWAGA

W dniu 31.05.2017 r. zmieniono termin składania ofert do dnia: 30-06-2017 godz. 11:00

Ogłoszenie przesłane w dniu 27-04-2017 w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S) udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 29-04-2017, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod numerem 2017/S 084-164151
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/04/2017/JRP
  
Główny kod CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych na WARUNKACH KONTRAKTOWYCH DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla  urządzeń elektrycznych oraz mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę w ramach zadania inwestycyjnego pn. Kontrakt II: „Modernizacja i rozbudowa części osadowej komunalnej oczyszczalni ścieków w Kętach”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach umowy POIS.02.03.00-00-0109/16-00.

Postępowanie prowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Informacja dodatkowa: W dniu 29.08.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą i przesłano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S), które zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 01-09-2017 pod numerem 2017/S 167-344357. 

Dokumentacja postępowania:

Wybór najkorzystniejszej oferty - 16.08.2017
Informacja z otwarcia ofert - 30.06.2017
Odpowiedź nr 5 - dodano dnia 21.06.2017 r.
Część I - Instrukcja dla wykonawców (IDW)_zmiana z dn. 21.06.2017
Schemat sieci ciepłowniczych
Schemat pompowni głównej
Odpowiedź nr 4 - dodano dnia 02.06.2017
Załącznik do odp. nr 4 - Badania na odpływie
Załącznik do odp. nr 4 - Badania na dopływie
Zmiana ogłoszenia przekazana do publikacji 31.05.2017
Odpowiedź nr 3 - dodano dnia 31.05.2017
Część I - Instrukcja dla wykonawców (IDW)_zmiana z dn. 31.05.2017
Część I - IDW Tabela ceny ryczałtowej_zmiana z dn. 31.05.2017
Część II - Umowa_zmiana z dn. 31.05.2017
Część III - Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)_zmiana z dn. 31.05.2017
Część III - PFU zał. 2 Plan sytuacyjny_zmiana z dn. 31.05.2017
Część III - PFU zał. 3 Schemat technologiczny_zmiana z dn. 31.05.2017
Załącznik do odp. nr 3 - foto
Załącznik do odp. nr 3 - schematy cz.2
Załącznik do odp. nr 3 - schematy cz.1
Zmiana ogłoszenia przekazana do publikacji 18.05.2017
Odpowiedź nr 2 - dodano dnia 18.05.2017
NIEAKTUALNA_Część I - Instrukcja dla wykonawców (IDW)_zmiana z dn. 18.05.2017
Część I - IDW JEDZ instrukcja_zmiana z dn. 18.05.2017
Odpowiedź nr 1 - dodano dnia 12.05.2017 r.
Decyzja o środ. uwar. - dodano 12.05.2017 r.
Strona tytułowa podpisana - uzupełniono 08.05.2017
NIEAKTUALNA_Część I - Instrukcja dla wykonawców (IDW)
NIEAKTUALNY_JEDZ wygenerowany na ESPD
Część III - PFU WWiORB
Część III - PFU zał. 6 Dokumentacja fotograficzna
Część III - PFU zał. 5 Dokumentacja geotechniczna
Część III - PFU zał. 4b Wypis z rejestru
Część III - PFU zał. 4a Wypis z rejestru
NIEAKTUALNY_Część III - PFU zał. 3 Schemat technologiczny
NIEAKTUALNY_Część III - PFU zał. 2 Plan sytuacyjny
Część III - PFU zał. 1 Mapa zasadnicza
NIEAKTUALNY_Część III - Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)
NIEAKTUALNA_Część II - Umowa
NIEAKTUALNA_Część I - IDW JEDZ instrukcja
NIEAKTUALNA_Część I - IDW Tabela ceny ryczałtowej


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty