Postępowanie w trybie otwartym, dotyczy robót budowlanych pn. „Rozbudowa sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Malcu i Witkowicach –Malec ul. K. Jędrzejowskiego, Witkowice ul. Widokowa, Malinowa, Winogronowa”

Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym  w oparciu o § 15 i nast.  „Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty.

Z tekstem nieobowiązkowego ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych można zapoznać się pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ - ogłoszenie nr 549611-N-2017 z dnia 2017-07-12 r. 

Wybór najkorzystniejszej oferty - 28.07.2017
Część I SWZ - IDW
Część II SWZ - Umowa
Część III SWZ - OPZ
Pytania/Odpowiedzi


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty