Przetarg w trybie otwartym pn: Sukcesywna dostawa wyrobw z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno kanalizacyjnych w roku 2018 dla potrzeb MZWiK Sp. z o.o.

K?ty  23.01.2018 r.

I . Zamawiaj?cy :

 Miejski Zak?ad Wodoci?gów i Kanalizacji Spó?ka z o.o.

32-650 K?ty ul. ?w. M. Kolbe 25A

 II. Tryb zamówienia:

 przetarg w trybie otwartym (nieograniczonym) nr:

 III. Adres strony internetowej:

 Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia wraz z ca?o?ci? materia?ów przetargowych mo?na pobra? ze strony internetowej: http://www.mzwik-kety.com.pl/

 IV. Okre?lenia przedmiotu zamówienia:

 Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno – kanalizacyjnych w roku 2018 dla potrzeb MZWiK Sp. z o.o.

 Miejsce realizacji zamówienia: K?ty.

  1. Nie dopuszcza si? sk?adania ofert cz??ciowych ani wariantowych.

We wszelkich sprawach dotycz?cych niniejszego post?powania wykonawcy mog? kontaktowa? si? z nast?puj?cymi osobami:

Lp.          Imi?, nazwisko, stanowisko       Nr telefonu i faksu                       Uwagi

1.                     Nycz Stanis?aw

                       Cz?onek Zarz?du                tel. 608-008-61              sprawy merytoryczne

2.                     Popiel Dariusz

                     Kierownik sieci wod-kan       tel. 608-008-611             sprawy merytoryczne

V. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany okres realizacji: 12 miesi?cy od podpisania umowy.

VI. Warunki udzia?u w post?powaniu:

W post?powaniu mog? wzi?? udzia? wykonawcy spe?niaj?cy warunki okre?lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VII. Wadium:

Wadium nie jest wymagane.

VIII. Kryteria wyboru:

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 90 %, termin p?atno?ci – 10 %.

IX. Miejsce i termin sk?adania ofert:

Miejsce i termin sk?adania ofert: Sekretariat Miejskiego Zak?adu Wodoci?gów i Kanalizacji Spó?ka z o.o. K?ty ul. ?w. M. Kolbe 25A, 16 luty 2018 r. do godz. 10:00.

Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 16 stycze? 2018r. o godz. 11.00 w siedzibie MZWIK Sp. z o.o., K?ty ul. ?w. M. Kolbe 25A (sala konferencyjna)

X. Termin zwi?zania z ofert?:

Okres zwi?zania ofert? wynosi 60 dni terminu sk?adania ofert.

XI. Informacja o zamówieniach podobnych:

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamówie? uzupe?niaj?cych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogloszenie o zamowieniu
SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamowienia
Formularz ofertowy
Zalacznik nr 1 - Dane wykonawcy
Zalacznik nr 2 - Oswiadczenia
Wzor umowy
Zestawienie materialowe
Pytania / Odpowiedzi nr 1


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty