Przetarg w trybie otwartym pn: Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno kanalizacyjnych w roku 2018 dla potrzeb MZWiK Sp. z o.o.

Kęty  23.01.2018 r.

I . Zamawiający :

 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-650 Kęty ul. Św. M. Kolbe 25A

 II. Tryb zamówienia:

 przetarg w trybie otwartym (nieograniczonym) nr:

 III. Adres strony internetowej:

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: http://www.mzwik-kety.com.pl/

 IV. Określenia przedmiotu zamówienia:

 Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno – kanalizacyjnych w roku 2018 dla potrzeb MZWiK Sp. z o.o.

 Miejsce realizacji zamówienia: Kęty.

  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

We wszelkich sprawach dotyczących niniejszego postępowania wykonawcy mogą kontaktować się z następującymi osobami:

Lp.          Imię, nazwisko, stanowisko       Nr telefonu i faksu                       Uwagi

1.                     Nycz Stanisław

                       Członek Zarządu                tel. 608-008-61              sprawy merytoryczne

2.                     Popiel Dariusz

                     Kierownik sieci wod-kan       tel. 608-008-611             sprawy merytoryczne

V. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany okres realizacji: 12 miesięcy od podpisania umowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VII. Wadium:

Wadium nie jest wymagane.

VIII. Kryteria wyboru:

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 90 %, termin płatności – 10 %.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Kęty ul. Św. M. Kolbe 25A, 16 luty 2018 r. do godz. 10:00.

Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 16 styczeń 2018r. o godz. 11.00 w siedzibie MZWIK Sp. z o.o., Kęty ul. Św. M. Kolbe 25A (sala konferencyjna)

X. Termin związania z ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 60 dni terminu składania ofert.

XI. Informacja o zamówieniach podobnych:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogloszenie o zamowieniu
SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamowienia
Formularz ofertowy
Zalacznik nr 1 - Dane wykonawcy
Zalacznik nr 2 - Oswiadczenia
Wzor umowy
Zestawienie materialowe
Pytania / Odpowiedzi nr 1


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty