ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem budowlano-wykonawczym dla budowy systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice

Postępowanie nr 1/04/2018/JRP

Data ogłoszenia: 03-04-2018

Termin składania ofert do dnia: 11-04-2018

Logo POIiŚ           Znalezione obrazy dla zapytania fundusz spójności 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach”, dla następującego zadania: Kontrakt I: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice”.

Kod CPV 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją


Zamówienie udzielane na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwot wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych (zwanego dalej Regulaminem), w oparciu o regulację §26 i nast. Regulaminu, z uwzględnieniem rozdziału III Regulaminu. (aktualny Regulamin dostępny na stronie www.mzwik-kety.com.pl w zakładce akty prawne)

Z treścią ogłoszenia opublikowanego pod nr 1101139 można zapoznać się w Bazie Konkurencyjności 

 

Dokumentacja postępowania:

Wybór najkorzystniejszej oferty - 16.04.2018
Informacja z otwarcia ofert - 11.04.2018
Instrukcja dla Wykonawców z opisem - dodano 03.04.2018
Formularz ofertowy - dodano 03.04.2018
Oświadczenie - dodano 03.04.2018
Wykaz osób - dodano 03.04.2018
Wzór umowy - dodano 03.04.2018


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty