Dostawa nowej zag?szczarki osadu wraz z niezb?dnymi urz?dzeniami wsp?pracuj?cymi
Data og?oszenia: 24-08-2018
Sk?adanie ofert do 14-09-2018 godz.11:00 (pierwotny)

UWAGA

W dniu 11.09.2018 r. zmieniono termin sk?adania ofert do dnia:
19-09-2018 godz. 11:00

 

Kody CPV zamówienia:

42996900-3        Urz?dzenia do obróbki osadów

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa zag?szczarki z kompletem urz?dze? s?u??cych do zag?szczania osadu na oczyszczalni ?cieków w K?tach przed procesem fermentacji w ramach przedsi?wzi?cia pn.: „Uzupe?nienie niedoborów systemu ?ciekowego w Aglomeracji K?ty, poprzez budow? kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudow? i modernizacj? oczyszczalni ?cieków w K?tach”, dofinansowanego ze ?rodków Funduszu Spójno?ci.

Z tekstem og?oszenia o zamówieniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjno?ci o nr 1132963 mo?na zapozna? si? pod adresem:

Baza konkurencyjno?ci - og?oszenie 1132963 

w dniu 11.09.2018 r. nast?pi?a zmiana og?oszenia w Bazie Konkurencyjno?ci.

Z tekstem nieobowi?zkowego og?oszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówie? Publicznych o nr 608295-N-2018 mo?na zapozna? si? pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/- og?oszenie 608295-N-2018

natomiast z tekstem og?oszenia o zmianie og?oszenia opublikowanym w Biuletynie Zamówie? Publicznych z dnia 11.09.2018 mo?na zapozna? si? pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/-og?oszenie nr 500217948-N-2018

Regulamin zamówie? obowi?zuj?cy w Spó?ce, na podstawie którego jest prowadzone niniejsze post?powanie mo?na znale?? w aktach prawnych na stronie www.mzwik-kety.com.pl 

Informacja dodatkowa: W dniu 18.10.2018 r. podpisano umow? z Wykonawc?, a nast?pnie og?oszono udzielenie zamówienia w Bazie Zamówie? Publicznych pod numerem 500267089-N-2018

Dokumentacja post?powania: 

Wybor oferty najkorzystniejszej - 24.09.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert - 19.09.2018
Odpowiedzi nr 1 z dnia 11.09.2018
Instrukcja dla wykonawcow - zmiana z 11.09.2018
Wzor umowy - zmiana z 11.09.2018
Opis przedmiotu - dodano 24.08.2018
NIEAKTUALNA_Instrukcja dla wykonawcow - dodano 24.08.2018
NIEAKTUALNA_Wzor umowy - dodano 24.08.2018


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty