Sukcesywna dostawa wyrobow z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno – kanalizacyjnych w roku 2021

Kęty  15.12.2020 r.

 

I . Zamawiający :

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-650 Kęty ul. Św. M. Kolbe 25A

 

II. Tryb zamówienia:

 

przetarg w trybie otwartym (nieograniczonym) nr: 14-DT/2020

 

III. Adres strony internetowej:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: http://www.mzwik-kety.com.pl/

 

IV. Określenia przedmiotu zamówienia:

 

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno – kanalizacyjnych w roku 2021 dla potrzeb MZWiK Sp. z o.o.

 

  1. Miejsce realizacji zamówienia: Kęty.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

We wszelkich sprawach dotyczących niniejszego postępowania wykonawcy mogą kontaktować się z następującymi osobami:

Lp.

Imię, nazwisko, stanowisko

Nr telefonu i faksu

Uwagi

  1.  

Nycz Stanisław

Członek Zarządu

tel. 608-008-612

 

sprawy merytoryczne

  1.  

Popiel Dariusz

Kierownik sieci wod-kan

tel. 608-008-611

sprawy merytoryczne

 

V. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany okres realizacji: 12 miesięcy od podpisania umowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VII. Wadium:

Wadium nie jest wymagane.

VIII. Kryteria wyboru:

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 90 %, termin płatności – 10 %.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Kęty ul. Św. M. Kolbe 25A, 23 grudnia 2020 r. do godz. 11:00.

Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 23 grudnia 2020 r. do godz. 11:15 w siedzibie MZWIK Sp. z o.o., Kęty ul. Św. M. Kolbe 25A (sala konferencyjna)

X. Termin związania z ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 60 dni terminu składania ofert.

XI. Informacja o zamówieniach podobnych:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
SWZ Specyfikacja Warunkow Zamowienia
Formularz ofertowy
Wzor umowy
Dane wykonawcy
Oswiadczenia
Zestawienie materialowe


ul.Św. M.Kolbe 25a
32-650 Kęty

tel.fax: (033/)
845 22 78
845 33 87
845 27 94

POGOTOWIE
WOD - KAN

tel. 33/ 845 22 78
kom. 508 035 205

mzwik

MZWiK Sp. z o.o.
Gmina Kęty