Opis operacji

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice – etap II oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Malec” współfinansowane jest w ramach działania

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014-2020

Jest to jedno z działań, na które pomoc udziela

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Maksymalna kwota dofinansowania przyznana na realizację opisanej wyżej Operacji to:

1 950 432 zł

Cel operacji

Rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, co przyczyni się do podniesienia i poprawy warunków życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej oraz możliwości rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju produkcji rolnej.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. po złożeniu wniosku o dofinansowanie operacji i pozytywnej jego ocenie przez Urząd Marszałkowski, w dniu 26 sierpnia 2020 r. zawarł Umowę Nr 00016-65150-UM0600176/19, która reguluje warunki dofinansowania budowy wyżej wymienionych elementów.

Ważny Komunikat

Zarząd Spółki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuje Klientów, że od dnia 29 czerwca 2020 roku przed wejściem na teren firmy należy wcześniej umówić się na wizytę telefonicznie – kontakt 33/8452278, 33/8453387, 33/8452794. Na terenie Spółki umówieni Klienci obowiązkowo wchodząw maseczkach, po wcześniejszej dezynfekcji rąk  i zachowaniu dystansu społecznego. Dla osób z zewnątrz prowadzona jest ewidencja osób wchodzących na teren Spółki.

Skip to content