Dostawa flokulantów zgodnie zapotrzebowaniem na rok 2022 r.

Termin składania ofert: 21-12-2021  Data ogłoszenia: 16-11-2021 Główny kod CPV: 24542000-5  – Polimery akrylowe w formach podstawowych Przedmiotem niniejszego zamówienia jest roczna dostawa flokulantów do procesu zagęszczania i odwadniania komunalnych osadów ściekowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym (przetarg nieograniczony) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Miejskim …

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Witkowicach – etap II

Termin składania ofert: 8-12-2021  Data ogłoszenia: 15-11-2021 Główny kod CPV zamówienia: 45232410-9 – Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 382 m. Z projektu budowlanego obejmującego większy zakres, do wykonania są odcinki sieci: Ks16 – Ks26 z odgałęzieniami ø160 i jednym …

Ogłoszenie nr 2 pn. Dokumentacja projektowa dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki, gmina Kęty

Termin składania ofert: 20-09-2021  Data ogłoszenia: 06-09-2021 Główny kod CPV zamówienia: 71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnego pełno branżowego projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Postępowanie prowadzone jest …