RODO

Informacja dotycząca zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych realizowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach przetwarzania  danych jako klientów jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oznacza to, że są one wykorzystywane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

Państwa dane osobowe uzyskane przy wydawaniu warunków technicznych, uzgodnień technicznych oraz zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

1. Zawarcie i wykonania łączącej nas umowy w tym zapewnienia właściwej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii, sprawdzanie poprawności działania usług) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu. (Art. 6 ust 1b RODO)

2. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

– wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
– udzielanie odpowiedzi na reklamacje
– zapewnienie ciągłości dostaw usług

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

– w czasie trwania wykonywania obowiązków , np. wystawienia faktur (Art.6 ust. 1c RODO)
– w czasie w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (Art.6 ust. 1c RODO), lub
– w czasie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nie wykonywania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (Art. 6 ust 1f RODO)

3. Wykrywaniu nadużyć i ich zapobieganiu przez czas trwania umowy (Art. 6 ust 1b RODO) a następnie przez okres, po którym przedawnia się roszczenia wynikające z naszej umowy,  a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (Art. 6 ust 1f RODO)

4. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaży naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy (Art. 6 ust 1f RODO)

5. Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie usług, prace rozwojowe – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przedawnią się roszczenia wynikające z umowy(Art. 6 ust 1f RODO)

6. Wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dotychczas złożonych reklamacjach (Art. 6 ust 1f RODO)

 

Jakie dane należy nam podać ?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na wniosku do umowy ( jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy np. nr telefonu, adres mailowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy, wysyłać maili). Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Przepisy nakazują jednak, aby przed skorzystaniem z naszych usług Klient podał‚ imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania/lokalu objętego usługą do korespondencji, natomiast przy kontakcie „zdalnym” telefonicznym lub mailowym podać‚  nr Płatnika znajdujący się na umowie. Bez w/w danych Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie mógłby świadczyć usług.

 

Dodatkowe informacje o danych osobowych

Zawierając umowę lub w czasie jej trwania, Klient może zamówić dodatkowe usługi. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania danych Klienta w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uzupełni i przekaże, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostają aktualne.

 

Komu Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przekazuje Państwa dane osobowe ?

Dane Klienta są lub mogą być przekazywane:

1. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., uczestniczącym w wykonywaniu czynności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

– obsługującym systemy informatyczne Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
– podwykonawcom wspierającym Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w wykonywaniu usług budowlanych, z zakresu budowy sieci, konserwacji i eksploatacji sieci  i urządzeń itp.
– podmiotom świadczącym dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pomoc prawną , doradczą, podatkową, rachunkową, ekspercką.

2. Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonywania zwrotów na rzecz Klienta
– podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Klienta faktur w terminie
– podmiotom współpracującym z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy obsłudze spraw podatkowych, księgowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych:

Dostęp do danych osobowych Klienta mają uprawnieni pracownicy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Pracownicy ci przestrzegają wszelkich zasad związanych z zachowaniem poufności danych.

 

Dane z innych źródeł:

Jeśli Klient opłaca faktury za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wejdzie w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta i w jakiej instytucji Klient dokonał zapłaty. Dane te Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie przetwarzał‚ w celu sprawdzenia, czy Klient dokonał‚ poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (Art. 6 ust. 1b RODO), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (Art. 6 ust. 1f)

Czy dane Klienta trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ?

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie planuje przekazywania danych Klienta poza EOG.

Uprawnienia przysługujące Klientowi

Klient może złożyć do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wniosek o :

– sprostowanie (poprawienie) danych
– usunięcie danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
– ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych)
– dostęp do danych (informację o przetwarzanych danych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz ich kopię)
– przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Klienta (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)

Z tych praw Klient może skorzystać, wysyłając pisemny wniosek na adres Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Św. M. Kolbe 25a , 32 -650 Kęty. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Klient może skorzystać, zależne będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. danych Klienta oraz od celu ich przetwarzania.

 

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Kontakt i informacje : Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty, email: rodo@mzwik-kety.com.pl

Ważny Komunikat

Zarząd Spółki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuje Klientów, że od dnia 29 czerwca 2020 roku przed wejściem na teren firmy należy wcześniej umówić się na wizytę telefonicznie – kontakt 33/8452278, 33/8453387, 33/8452794. Na terenie Spółki umówieni Klienci obowiązkowo wchodząw maseczkach, po wcześniejszej dezynfekcji rąk  i zachowaniu dystansu społecznego. Dla osób z zewnątrz prowadzona jest ewidencja osób wchodzących na teren Spółki.

Skip to content