Rodo

Informacja dotycząca zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych realizowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach przetwarzania danych jako klientów jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oznacza to, że są one wykorzystywane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dla danego tematu. Po kliknięciu w temat zostaną Państwo przekierowani do odpowiednich treści.

Towary i usługi

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sprzedażą towarów i usług.

Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym.

Monitoring telefoniczny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem telefonicznym – nagrywaniem rozmów telefonicznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ TOWARÓW I USŁUG

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRTORA

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach, pod adresem: 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25a.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mzwik@mzwik-kety.com.pl, telefonicznie pod numerem: 33 845 22 78  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email  rodo@mzwik-kety.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z obsługą mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków, w szczególności w celu:

 • nawiązania i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • realizacji zleceń badania laboratoryjnego wody i ścieków,
 • świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych i transportowych,
 • wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych,
 • ustalenia prawa do wejścia w teren oraz prawa służebności przesyłu.

W przypadku oddzielnie wyrażonej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w samej zgodzie.

Prawnie uzasadnionym celem Administratora danych jest możliwość dochodzenia roszczeń i odszkodowań oraz zabezpieczenie przed roszczeniami.

PODSTAWA PRAWNA

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W szczególności podstawę prawną stanowią:

 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora danych.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych oraz inne podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak policja, sąd prokuratura itp..
 • podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania świadczą usługi na rzecz Administratora danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres 6 lat od  daty zawarcia umowy, dokonania sprzedaży lup zakupu  towarów i usług. W  przypadku dochodzenia roszczeń lub zabezpieczenia przed roszczeniami do czasu ich przedawnienia.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, ich aktualizacji i otrzymywania kopii, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Jeżeli przekazane informacje są niezrozumiałe lub oczekują Państwo uszczegółowienia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym przysługujących praw, podstaw prawnych przetwarzania danych czy też okresu ich przetwarzania przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych wyjaśnień w tym zakresie (art.12 RODO).

Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw, wyjaśnienia zasad przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, okresu przetwarzania itp. należy kierować pisemnie na adres Administratora danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób z którymi Administrator zamierza zawrzeć, zawiera lub zawarł umowę na sprzedaż towarów i usług.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym w przypadku:

 • zawarcia umowy lub na żądaniem przed jej zawarciem,
 • obowiązku prawnym spoczywającym na Administratorze danych a polegającym na udokumentowaniu sprzedaży.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

INNE INFORMACJE

Dla udzielanych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

 • Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wynika z oddzielnie wyrażonych zgód.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający ze zgody lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji składając stosowną deklarację w sposób przewidziany w samej zgodzie.
 • W przypadku braku wyrażenia zgody niemożliwe jest zrealizowanie celu określonego w treści zgody.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRTORA

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach, pod adresem: 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25a.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mzwik@mzwik-kety.com.pl, telefonicznie pod numerem: 33 845 22 78  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email  rodo@mzwik-kety.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe (wizerunek osób) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia, zapewnienie bezpieczeństwa administratora oraz osób przebywających na terenie objętym monitoringiem.

PODSTAWA PRAWNA

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r  – Kodeks pracy (art. 222 oraz art. 223).

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora danych.

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz ewentualne dochodzenie roszczeń i odszkodowań.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe (zapis z monitoringu) nie będą przechowywane dłużej niż 30 dni, chyba, że stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu  – do czasu zakończenia takiego postępowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do zapisu danych pod warunkiem, że nie naruszy  to praw i wolności osób trzecich, prawo do ograniczenia przetwarzania.

Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw, wyjaśnienia zasad przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, okresu przetwarzania itp. należy kierować pisemnie na adres Administratora danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w formie wizerunku są pozyskiwane od osób przebywających na terenie monitorowanym przez Administratora danych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Przebywanie w obszarze monitorowanym przez Administratora danych jest równoznaczne z przetwarzaniem Państwa wizerunku w oparciu o w/w podstawy prawne

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

INNE INFORMACJE

Obszar objęty monitoringiem, to w szczególności:

Siedziba spółki: 32-650 Kęty, ul.Św. M.Kolbe 25a

 • brama wjazdowa;
 • parkingi-miejsca postoju;
 • drogi komunikacyjne;
 • dział inwestycji.

Oczyszczalnia 1: 32-650 Kęty, ul. Słowackiego 37

 • brama wjazdowa – 1;
 • brama wjazdowa – 2;
 • parkingi-miejsca postoju;
 • drogi komunikacyjne.

Oczyszczalnia 2: 32-651 Łęki

 • brama wjazdowa ;
 • parkingi-miejsca postoju;
 • drogi komunikacyjne;
 • szafa sterownicza.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM TELEFONICZNYM – NAGRYWANIEM ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRTORA

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach, pod adresem:  32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25a.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mzwik@mzwik-kety.com.pl , telefonicznie pod numerem: 33 845 22 78  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email rodo@mzwik-kety.com.pl , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe (treść nagrań rozmów telefonicznych) będą przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług,
 • zapewnienia możliwości ustalenia stanu faktycznego przebiegu rozmowy i sposobu obsługi,
 • zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Prawnie uzasadnionym celem Administratora danych jest zabezpieczenie przed roszczeniami jak również możliwość dochodzenia roszczeń.

PODSTAWA PRAWNA

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
W szczególności: Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r  – Kodeks pracy (art. 222 oraz art. 223);

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora danych.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu telefonicznego będą udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe (zapisy prowadzonych rozmów telefonicznych ) nie będą przechowywane dłużej niż 30 dni, chyba, że stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu  – do czasu zakończenia takiego postępowania.

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, ich aktualizacji i otrzymywania kopii, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Jeżeli przekazane informacje są niezrozumiałe lub oczekują Państwo uszczegółowienia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym przysługujących praw, podstaw prawnych przetwarzania danych czy też okresu ich przetwarzania przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych wyjaśnień w tym zakresie (art.12 RODO).

Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw, wyjaśnienia zasad przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, okresu przetwarzania itp. należy kierować pisemnie na adres Administratora danych

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Źródłem danych osobowych jest osoba nie będąca pracownikiem (nie wykonująca czynności służbowych)  Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kętach, a będąca stroną rozmowy udzielając zgody na prowadzenie narywania rozmowy.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Wyrażenie zgody na rejestrację rozmowy jest dobrowolne. Zgodnie z informacją przekazywaną przed rozmową w przypadku niewyrażania zgody na nagrywanie można z Miejskim Zakładem Wodociągów  i Kanalizacji w Kętach skontaktować się:

 • drogą pocztową – listownie;
 • drogą elektroniczną,
 • osobiście.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które pozwalają: obsługiwać stronę, ulepszać ją poprzez zbieranie danych na temat jej obsługi, trakować (śledzić) Twoje urządzenie na tej i innych stronach tak, aby zaoferować Ci spersonalizowane doświadczenia oraz reklamy, które odpowiadają Twoim preferencjom. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij „więcej”. Wszystkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Skip to content