INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Właścicielem i administratorem 99% jest Miejski Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o., a 1% należy do ZWiK Wilamowice i AQUA S.A.

Na terenie miasta znajduje się 75,9 km sieci, a na terenie sołectw 146,5 km. Sieć wodociągowa wykonana jest z PCV, PE, stali oraz z żeliwa. Średnice rozdzielczej sieci wodociągowej mieszczą się w przedziale od ø500 ÷ ø90mm.

Średnia ilość awarii sieci waha się od 6 do 25 w ciągu roku, a awarie przyłączy wodociągowych od 18 do 39. Przyczynami awarii w większości przypadków było korodowanie fragmentów sieci lub połączeń sieci rozdzielczej z przyłączami domowymi wykonanych z żeliwa i stali.

Strata wody w sieci kształtuje się na poziomie od 20 do 22%, łącznie z zużyciem na potrzeby technologiczne (płukanie sieci). Do sieci wodociągowej podłączonych było na koniec 2020r. 6800 budynków mieszkalnych i firm, w tym w mieście Kęty 2920, a 3880 w obszarach wiejskich.


UJĘCIA WODY

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę Gminy Kęty jest zakup z przedsiębiorstwa AQUA S.A. w Bielsku-Białej oraz z firmy Refresco Sp. z o.o. w Kętach.

Gmina nie posiada własnych ujęć wody. Obecnie zakupywana woda zaspokaja potrzeby mieszkańców Gminy pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku awarii istnieje możliwość korzystania z alternatywnych źródeł zasilania sieci – Grupa Kęty S.A. oraz GPW Katowice.


SIEĆ KANALIZACYJNA

Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Kęty na koniec 2020 r. wynosiła 192,3 km (w tym 47,1 km rurociągu ciśnieniowego) z czego 17,7 km jest sieci ogólnospławnej, a reszta rozdzielczej. Głównym materiałem, z którego wykonana jest sieć kanalizacyjna to rury PCV i betonowe, a w mniejszym stopniu żeliwo, kamionka i PE. Średnice od 200mm do 1100mm.

Posiadamy w sumie 35 przepompowni oraz tłoczni ścieków. W sołectwie Nowa Wieś – 7, 8 zlokalizowanych w Malcu,  3 w Bulowicach, 2 w Bielanach, oraz po jednej w Witkowicach oraz Łękach a reszta znajduje się na terenie miasta Kęty.

Na koniec 2020 r. do kanalizacji sanitarnej było 3632 przyłączy do gospodarstw domowych  i  509  przyłączy  dla  pozostałych odbiorców.

Kanalizację deszczową na terenie Gminy tworzą jedynie niewielkie odcinki sieci, budowane przy realizacji remontów ciągów komunikacyjnych, głównie w mieście Kęty. Na obecną chwilę zrzut wody odbywa się za pomocą 23 wylotów. Zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na 9 z nich zamontowane są separatory wraz z osadnikami do wstępnego wydzielenia zawiesiny, a na dwóch same osadniki.

Ważny Komunikat

Zarząd Spółki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuje Klientów, że od dnia 29 czerwca 2020 roku przed wejściem na teren firmy należy wcześniej umówić się na wizytę telefonicznie – kontakt 33/8452278, 33/8453387, 33/8452794. Na terenie Spółki umówieni Klienci obowiązkowo wchodząw maseczkach, po wcześniejszej dezynfekcji rąk  i zachowaniu dystansu społecznego. Dla osób z zewnątrz prowadzona jest ewidencja osób wchodzących na teren Spółki.

Skip to content