Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach informuje Klientów o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia. Jest to woda wykorzystywana np. do podlewania ogrodów, boisk, celów rolniczych, hodowli zwierząt – nie jest odprowadzana do sieci kanalizacyjnej.

Większość naszych klientów, korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma zainstalowany tylko jeden licznik – tzw. wodomierz główny, wskazujący całkowite zużycie wody w domu. Wtedy ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody (podstawa: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku). Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki trzeba oczywiście zapłacić.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach opłatę za ścieki pomniejszy o ilość wody bezpowrotnie zużytej, jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz, który pokaże, ile zużyliśmy jej np. przy podlewaniu ogródka.

W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy:

  • Złożyć w sekretariacie MZWIK Sp. z. o.o. w Kętach wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą. Wniosek
  • Pobrać w sekretariacie Spółki lub ze strony internetowej warunki techniczne zainstalowania dodatkowego wodomierza. Warunki techniczne
  • Wykonać montaż wodomierza dodatkowego we własnym zakresie z uwzględnieniem wytycznych wydanych w warunków technicznych.
  • Zgłosić do MZWiK Sp. z. o.o. w Kętach wykonanie zamontowania wodomierza dodatkowego (we własnym zakresie). W celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania oraz dokonania odbioru technicznego i zaplombowania urządzenia należy taką usługę zlecić w MZWiK Sp. z o.o. w Kętach. Usługa płatna. Zlecenie odbioru instalacji
  • Podpisać z MZWiK Sp. z. o.o. w Kętach stosowny aneks do umowy.

Jednocześnie informujemy, że po zainstalowaniu dodatkowego wodomierza będzie pobierana opłata abonamentowa uwzględniająca rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, odczyt co 2-mc określona w taryfie.

U W A G A

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29 z późn. zmianami) – okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr. 74, poz.836 z późn. zmianami) – to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.