1. Złożenie   wniosku  o  wydanie  warunków    technicznych  dostawy  wody
    i odbioru ścieków (Formularz 1/DT)

2. Na podstawie warunków technicznych wykonanie projektu przyłącza wody
    i odprowadzenia ścieków (Spółka nie wykonuje projektów przyłączy).

3. Zlecenie   Miejskiemu    Zakładowi   Wodociągów  i  Kanalizacji   Sp. z o.o.
    wykonania  przyłącza  wody  lub  kanalizacji.  Istnieje  możliwość  zlecenia
    wykonania  przyłączy  innej  firmie  z  zastrzeżeniem, że wpięcie  do  sieci
    wodociągowej  oraz  operacje  na  sieci  wodociągowej  może wykonywać
    tylko nasza Spółka.
     Uwaga:  W  przypadku   zlecenia   wykonania   przyłączy    naszej
     Spółce  właściciel  będzie  zwolniony z opłat za odbiór techniczny.

4. Przygotowanie i zgłoszenie do odbioru  technicznego  przyłącz  wody  lub
    kanalizacji   w   Dziale   Technicznym   Miejskiego   Zakładu   Wodociągów
    i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach w przypadku gdy przyłącz wykonuje inna
    firma.

5. Wykonanie geodezji powykonawczej przyłącza wody lub kanalizacji.

6. Podpisanie  umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z Miejskim
    Zakładem  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z o.o. w Kętach     (Formularz 3/DEP).