I.   W przypadku nowego odbiorcy:
1. Złożenie w sekretariacie spółki  wypełnionego  wniosku o zawarcie umowy
    (Formularz 3/DEP) wraz z wypełnionym oświadczeniem (Formularz 5/DEP).
    W   przypadku    działalności    gospodarczej  –  wymagana   kserokopia
    zaświadczenia o wpisie do ewidencji, nip, regon.

II. W  przypadku  przepisania   dotychczasowej  umowy na  nowego
      odbiorcę:

1. Złożenie  w  sekretariacie  spółki   wypełnionego  wniosku  o  rozwiązanie 
    umowy przez dotychczasowego odbiorcę (Formularz 4/DEP).

2. Złożenie w sekretariacie spółki wypełnionego wniosku o zawarciu  umowy
    (Formularz 3/DEP)  wraz  z wypełnionym  oświadczeniem (Formularz 5/DEP).
    W   przypadku    działalności    gospodarczej  –  wymagana   kserokopia
    zaświadczenia o wpisie do ewidencji, nip, regon.

Nowa umowa wodno-kanalizacyjna zostanie przygotowana w terminie 14 dni od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. W/w formularze są dostępne w sekretariacie spółki oraz na stronie internetowej: www.mzwik-kety.com.pl.

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w Biurze obsługi klienta.