WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DLA ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KĘTACH – CZĘŚĆ BIOLOGICZNA – ogłoszenie powtórne

Główny kod CPV zamówienia: 71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy i modernizacji części biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kętach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty postępowania możliwe do pobrania poniżej. Ze względu na szacowaną wartość …

Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna

Termin składania ofert: 29-03-2022  Główny kod CPV zamówienia: 71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy i modernizacji części biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kętach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty postępowania możliwe do pobrania poniżej. Ze względu …

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno – kanalizacyjnych w roku 2022

Termin składania ofert: 30-12-2021 godz. 11:00 Data ogłoszenia: 16-12-2021 Główny kod CPV 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest roczna dostawa materiałów z tworzyw sztucznych stosowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych …

Dostawa flokulantów zgodnie zapotrzebowaniem na rok 2022 r.

Termin składania ofert: 21-12-2021  Data ogłoszenia: 16-11-2021 Główny kod CPV: 24542000-5  – Polimery akrylowe w formach podstawowych Przedmiotem niniejszego zamówienia jest roczna dostawa flokulantów do procesu zagęszczania i odwadniania komunalnych osadów ściekowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym (przetarg nieograniczony) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Miejskim …

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Witkowicach – etap II

Termin składania ofert: 8-12-2021  Data ogłoszenia: 15-11-2021 Główny kod CPV zamówienia: 45232410-9 – Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 382 m. Z projektu budowlanego obejmującego większy zakres, do wykonania są odcinki sieci: Ks16 – Ks26 z odgałęzieniami ø160 i jednym …

Ogłoszenie nr 2 pn. Dokumentacja projektowa dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki, gmina Kęty

Termin składania ofert: 20-09-2021  Data ogłoszenia: 06-09-2021 Główny kod CPV zamówienia: 71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnego pełno branżowego projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Postępowanie prowadzone jest …

Dokumentacja projektowa dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki, gmina Kęty

Termin składania ofert: 23-08-2021  Data ogłoszenia: 28-07-2021 Główny kod CPV zamówienia: 71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnego pełno branżowego projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Postępowanie prowadzone jest …