Termin składania ofert: 20-09-2021 

Data ogłoszenia: 06-09-2021

Główny kod CPV zamówienia: 71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnego pełno branżowego projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym (przetarg nieograniczony) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dostępnym pod linkiem CZYTAJ WIĘCEJ »

Zamawiający informuje, iż ze względu na brak ofert unieważnił postępowanie nr 11-DT/2021, pn. Dokumentacja projektowa dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki, gmina Kęty